Александър Теодоров-Балан. Снимка: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки", сигнатура НБКМ-БИА С 3131.