Гробът на Пенчо Славейков в Брунате. Източник: НБКМ-БИА, Сбирка "Портрети и снимки". Сигнатура: НБКМ-БИА С 2500