Кабелен пощенски морзов телеграфен апарат. Източник: Колекция на Национален политехнически музей